Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

27, 2019

2019

Pages: 116

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Ryzyko braku zgodności w bankowości — compliance oraz instytucja whistleblo...
(Tomasz Garncarek)

Trendy zmian na rynku muzycznym w Polsce
(Jan Woźniak)

Prozdrowotny styl życia polskich studentów
(Magdalena Pochwała)

More >

26, 2018

2018

Pages: 180

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora
(Ewa Całus)

Odwrócona hipoteka produktem przeznaczonym dla „srebrnego rynku”
(Jarosław Firlit)

Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym
(Maria Górnicka)

More >

25, 2018

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Brak rejestracji znaku towarowego — o sposobach ochrony nierejestrowanych z...
(Michał Gregorczyk)

Problematyka uchwał negatywnych i uchwał nieistniejących organów spółek kap...
(Tomasz Piotrowski)

Ujawnienie aktualnego sposobu reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzi...
(Tomasz Pilikowski)

More >

24, 2018

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Sygnalizacja problematyki związanej z optymalizacją podatkową pojmowaną jak...
(Damian Dobosz, Anna Niziołek)

Pośrednie umieszczenie nazwiska komandytariusza w fi rmie spółki komandytow...
(Mateusz Grześków)

Wyzwania związane z ochroną projektów mody w prawie własności intelektualne...
(Gabriela Sacha)

More >

23, 2018

2018

Pages: 104

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem bankowym na przykładzie wybranej d...
(Mikołaj Wojcieszek, Karol Sułkowski)

System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(Karol Sułkowski)

Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny f...
(Michał Stawiński)

More >

22, 2017

2018

Pages: 158

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Technological trap and its overcoming difficulties in transition economies
(Tsotne Iashvili)

Social dimension of the concept of sustainable development
(Edyta Paczka)

Ewolucja audytu wewnętrznego na świecie
(Tomasz Dasek)

More >

21, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Łukasz Chyla)

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubez...
(Anna Barańska, Amanda Adamska)

Historia aktualna — austriacka regulacja odsetek i lichwy w XIX-XX w.
(Krzysztof Bokwa)

More >

20, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Analiza treści normatywnej zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący...
(Karol Flisek)

Interes społeczny a słuszny interes obywateli na podstawie art. 7 in fine k...
(Kacper Rożek)

Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Piotr Krzeszowiak)

More >

19, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Introduction
(Marcin Winiarski)

Economic features of monetary policy of countries in and their influence on...
(Iryna Navrotska)

More >

18, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Wpływ regulacji odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na efek...
(Nina Baranowska)

Public-private partnership in the transport infrastructure of developing co...
(Olga Bednyakova)

More >

17, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Gospodarcze i polityczne znaczenie terytorium republik ludowych na wschodzi...
(Daniel Butyter)

Zaskarżalność indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do s...
(Angelika Drelichowska, Paweł Razowski)

More >

16, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Szara strefa w gospodarce Ukrainy
(Daniel Butyter)

Prawne i ekonomiczne aspekty relacji gospodarczych Polski i Ukrainy w latac...
(Tomasz Chłopecki)

More >

15, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Comparative analysis and forecast of dynamics of main macroeconomic indicat...
(Mykola Zhuk)

Szanse i zagrożenia rozwoju koncepcji Big Data na przykładzie sektora publi...
(Michał Burzyński)

More >

14, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Selected aspects of PPP: Experience of Poland and Kazakhstan
(Olga Bednyakova)

Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencj...
(Michał Burzyński)

More >

13, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle procesu odtwar...
(Oleh Hrytsynyak)

Gospodarcze interregnum w obliczu światowych przemian gospodarczych XXI wie...
(Sylwia Maryniak)

More >

12, 2012

2013

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Econometric research of interdependence of major macroeconomic indicators o...
(Mykola Zhuk)

Intangible assets in industrial enterprises of Ukraine: The problem of reco...
(Yaroslav Melekh)

Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowe...
(Michał Burzyński)

More >

11, 2011

2012

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Wpływ kryzysu na siłę nabywczą konsumentów na Ukrainie i w Polsce
(Nina Makukha)

Działania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (EFSM) oraz Euro...
(Rafał Mundry)

Wpływ kryzysu 2007–2008 na zachowania nabywców na rynku nieruchomości w Pol...
(Beata Graczyk, Agata Łoboda)

More >

10, 2011

2011

Wstęp
(Marcin Winiarski)

The influence of metallurgical sector on Ukrainian economy
(Bohdan Petrushchak)

Genesis and prospects of the Ukrainian stock market
(Yaroslav Melekh)

Migracja zarobkowa Ukraińców
(Nataliia Padura)

More >

9, 2011

2011

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Rynki prognostyczne i ich zastosowanie w gospodarce światowej
(Łukasz Gajewski)

Internacjonalizacja rynków kapitałowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej j...
(Krzysztof Zajączkowski)

Kierunki zmian sektora bankowego
(Sławomir Wójcik)

More >

8, 2010

2010

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Znaczenie NewConnect dla rozwoju nowych technologii w Polsce
(Marcin Malinowski)

Znaczenie prawno-ekonomicznych instrumentów polityki ekologicznej w stymulo...
(Krzysztof Zajączkowski)

Formy i plany rozwoju technologicznego na Dolnym Śląsku
(Arkadiusz Krzemiński)

More >

7, 2010

2010

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Ekonomia jako fundament postępu technicznego
(Alicja Kuropatwa)

Prawne możliwości realizacji usług badawczo-rozwojowych w postaci pomocy pu...
(Dariusz Burawski, Mariusz Onufer)

Innowacyjność w okresie kryzysu gospodarczego
(Monika Matkowska)

More >

6, 2009

2009

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Pomoc publiczna we Wspólnocie Europejskiej i w Unii Europejskiej w latach 1...
(Krzysztof Rutkiewicz)

Przyczyny dysproporcji na rynku pracy
(Mariusz Onufer)

Zakłócenia pieniężne jako pierwotny czynnik sprawczy wahań koniunkturalnych
(Przemysław Leszek)

More >

5, 2008

2008

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Informacja o Naukowym Kole Ekonomistów
(Editors )

Polityka proeksportowa Unii Europejskiej
(Aneta Onufer)

Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsc...
(Katarzyna Godek)

More >

4, 2006

2006

Wstęp
(Marcin Winiarski)

Cash pooling jako zaawansowana metoda zarządzania zasobami finansowymi
(Magdalena Czyżkowska)

Struktura ryzyka i jej wpływ na wybór formy dłużnego finansowania przedsięb...
(Krzysztof Biernacki)

Sytuacja konkurencyjna polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw ...
(Rafał Majewski, Maciej Kucharski)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout